SOI CẦU MIEN BAC 07/12

ĐẶC BIỆT 69 - 19
LÔTÔ 77 - 49
LÓT 07 - 08
XIÊN 19-49-08

LÔ KÉP MB 07/12

KéP NGON 33 - 00
SáT KéP 30 - 03

Độc Thủ 1 Lô