SOI CẦU MIEN BAC 08/08

ĐẶC BIỆT 41 - 40
LÔTÔ 01 - 43
LÓT 12 - 45
XIÊN 40-43-45

LÔ KÉP MB 08/08

KéP NGON 22 - 33
SáT KéP 23 - 32

Độc Thủ 1 Lô