SOI CẦU MIEN BAC 09/07

ĐẶC BIỆT 05 - 28
LÔTÔ 91 - 53
LÓT 27 - 15
XIÊN 28-53-15

LÔ KÉP MB 09/07

KéP NGON 99 - 66
SáT KéP 96 - 69

Độc Thủ 1 Lô