SOI CẦU MIEN BAC 09/08

ĐẶC BIỆT 66 - 69
LÔTÔ 35 - 22
LÓT 70 - 00
XIÊN 69-22-00

LÔ KÉP MB 09/08

KéP NGON 77 - 88
SáT KéP 78 - 87

Độc Thủ 1 Lô