SOI CẦU MIEN BAC 10/08

ĐẶC BIỆT 70 - 01
LÔTÔ 93 - 60
LÓT 75 - 29
XIÊN 01-60-29

LÔ KÉP MB 10/08

KéP NGON 99 - 22
SáT KéP 92 - 29

Độc Thủ 1 Lô