SOI CẦU MIEN BAC 11/08

ĐẶC BIỆT 00 - 98
LÔTÔ 96 - 04
LÓT 34 - 06
XIÊN 98-04-06

LÔ KÉP MB 11/08

KéP NGON 99 - 33
SáT KéP 93 - 39

Độc Thủ 1 Lô