SOI CẦU MIEN BAC 11/08

ĐẶC BIỆT 10 - 03
LÔTÔ 33 - 72
LÓT 99 - 36
XIÊN 03-72-36

LÔ KÉP MB 11/08

KéP NGON 88 - 33
SáT KéP 83 - 38

Độc Thủ 1 Lô