SOI CẦU MIEN BAC 12/07

ĐẶC BIỆT 78 - 79
LÔTÔ 77 - 81
LÓT 86 - 72
XIÊN 79-81-72

LÔ KÉP MB 12/07

KéP NGON 33 - 99
SáT KéP 39 - 93

Độc Thủ 1 Lô