SOI CẦU MIEN BAC 16/04

ĐẶC BIỆT 16 - 64
LÔTÔ 10 - 11
LÓT 06 - 97
XIÊN 64-11-97

LÔ KÉP MB 16/04

KéP NGON 44 - 22
SáT KéP 42 - 24

Độc Thủ 1 Lô