SOI CẦU MIEN BAC 17/04

ĐẶC BIỆT 01 - 17
LÔTÔ 60 - 39
LÓT 22 - 94
XIÊN 17-39-94

LÔ KÉP MB 17/04

KéP NGON 77 - 88
SáT KéP 78 - 87

Độc Thủ 1 Lô