SOI CẦU MIEN BAC 21/04

ĐẶC BIỆT 36 - 30
LÔTÔ 61 - 38
LÓT 55 - 77
XIÊN 30-38-77

LÔ KÉP MB 21/04

KéP NGON 55 - 66
SáT KéP 56 - 65

Độc Thủ 1 Lô