SOI CẦU BINH DUONG 02/07

ĐẶC BIỆT 76 - 74
LÔTÔ 41 - 44
LÓT 56 - 07
XIÊN 74-44-07

LÔ KÉP BD 02/07

KéP NGON 11 - 66
SáT KéP 16 - 61


SOI CẦU TRA VINH 02/07

ĐẶC BIỆT 67 - 91
LÔTÔ 62 - 66
LÓT 29 - 31
XIÊN 91-66-31

LÔ KÉP TV 02/07

KéP NGON 22 - 88
SáT KéP 28 - 82


SOI CẦU VINH LONG 02/07

ĐẶC BIỆT 58 - 96
LÔTÔ 88 - 02
LÓT 26 - 00
XIÊN 96-02-00

LÔ KÉP VL 02/07

KéP NGON 66 - 99
SáT KéP 69 - 96