SOI CẦU CAN THO 26/11

ĐẶC BIỆT 01 - 89
LÔTÔ 04 - 20
LÓT 69 - 45
XIÊN 89-20-45

LÔ KÉP CT 26/11

KéP NGON 00 - 33
SáT KéP 03 - 30


SOI CẦU DONG NAI 26/11

ĐẶC BIỆT 28 - 08
LÔTÔ 17 - 25
LÓT 61 - 05
XIÊN 08-25-05

LÔ KÉP DN 26/11

KéP NGON 00 - 33
SáT KéP 03 - 30


SOI CẦU SOC TRANG 26/11

ĐẶC BIỆT 43 - 49
LÔTÔ 71 - 16
LÓT 08 - 05
XIÊN 49-16-05

LÔ KÉP ST 26/11

KéP NGON 11 - 44
SáT KéP 14 - 41