SOI CẦU BINH DUONG 06/03

ĐẶC BIỆT 37 - 56
LÔTÔ 51 - 83
LÓT 24 - 64
XIÊN 56-83-64

LÔ KÉP BD 06/03

KéP NGON 88 - 33
SáT KéP 83 - 38


SOI CẦU TRA VINH 06/03

ĐẶC BIỆT 75 - 30
LÔTÔ 36 - 50
LÓT 77 - 52
XIÊN 30-50-52

LÔ KÉP TV 06/03

KéP NGON 11 - 99
SáT KéP 19 - 91


SOI CẦU VINH LONG 06/03

ĐẶC BIỆT 08 - 55
LÔTÔ 96 - 91
LÓT 03 - 15
XIÊN 55-91-15

LÔ KÉP VL 06/03

KéP NGON 44 - 33
SáT KéP 43 - 34