SOI CẦU CA MAU 27/07

ĐẶC BIỆT 22 - 48
LÔTÔ 28 - 42
LÓT 98 - 50
XIÊN 48-42-50

LÔ KÉP CM 27/07

KéP NGON 88 - 33
SáT KéP 83 - 38


SOI CẦU DONG THAP 27/07

ĐẶC BIỆT 98 - 69
LÔTÔ 70 - 42
LÓT 00 - 77
XIÊN 69-42-77

LÔ KÉP DT 27/07

KéP NGON 00 - 77
SáT KéP 07 - 70


SOI CẦU TPHCM 27/07

ĐẶC BIỆT 18 - 99
LÔTÔ 39 - 71
LÓT 69 - 96
XIÊN 99-71-96

LÔ KÉP TP 27/07

KéP NGON 77 - 22
SáT KéP 72 - 27