SOI CẦU KIEN GIANG 23/09

ĐẶC BIỆT 89 - 50
LÔTÔ 94 - 15
LÓT 11 - 23
XIÊN 50-15-23

LÔ KÉP KG 23/09

KéP NGON 99 - 33
SáT KéP 93 - 39


SOI CẦU LAM DONG 23/09

ĐẶC BIỆT 98 - 00
LÔTÔ 99 - 89
LÓT 74 - 28
XIÊN 00-89-28

LÔ KÉP LD 23/09

KéP NGON 55 - 11
SáT KéP 51 - 15


SOI CẦU TIEN GIANG 23/09

ĐẶC BIỆT 04 - 96
LÔTÔ 57 - 59
LÓT 05 - 14
XIÊN 96-59-14

LÔ KÉP TG 23/09

KéP NGON 11 - 44
SáT KéP 14 - 41