SOI CẦU BINH DUONG 16/10

ĐẶC BIỆT 16 - 91
LÔTÔ 85 - 46
LÓT 96 - 43
XIÊN 91-46-43

LÔ KÉP BD 16/10

KéP NGON 22 - 11
SáT KéP 21 - 12


SOI CẦU TRA VINH 16/10

ĐẶC BIỆT 02 - 22
LÔTÔ 15 - 50
LÓT 60 - 55
XIÊN 22-50-55

LÔ KÉP TV 16/10

KéP NGON 11 - 55
SáT KéP 15 - 51


SOI CẦU VINH LONG 16/10

ĐẶC BIỆT 66 - 13
LÔTÔ 19 - 94
LÓT 88 - 64
XIÊN 13-94-64

LÔ KÉP VL 16/10

KéP NGON 44 - 77
SáT KéP 47 - 74