SOI CẦU PHU YEN 27/07

ĐẶC BIỆT 63 - 68
LÔTÔ 05 - 54
LÓT 52 - 06
XIÊN 68-54-06

LÔ KÉP PY 27/07

KéP NGON 77 - 11
SáT KéP 71 - 17


SOI CẦU THUA THIEN HUE 27/07

ĐẶC BIỆT 75 - 77
LÔTÔ 08 - 29
LÓT 21 - 58
XIÊN 77-29-58

LÔ KÉP HUE 27/07

KéP NGON 11 - 00
SáT KéP 10 - 01