SOI CẦU PHU YEN 18/05

ĐẶC BIỆT 20 - 38
LÔTÔ 10 - 71
LÓT 94 - 11
XIÊN 38-71-11

LÔ KÉP PY 18/05

KéP NGON 77 - 88
SáT KéP 78 - 87


SOI CẦU THUA THIEN HUE 18/05

ĐẶC BIỆT 00 - 70
LÔTÔ 23 - 49
LÓT 68 - 05
XIÊN 70-49-05

LÔ KÉP HUE 18/05

KéP NGON 99 - 77
SáT KéP 97 - 79