SOI CẦU GIA LAI 06/03

ĐẶC BIỆT 85 - 97
LÔTÔ 49 - 12
LÓT 46 - 41
XIÊN 97-12-41

LÔ KÉP GL 06/03

KéP NGON 88 - 00
SáT KéP 80 - 08


SOI CẦU NINH THUAN 06/03

ĐẶC BIỆT 14 - 39
LÔTÔ 10 - 00
LÓT 60 - 33
XIÊN 39-00-33

LÔ KÉP NTH 06/03

KéP NGON 44 - 55
SáT KéP 45 - 54