SOI CẦU QUANG BINH 09/07

ĐẶC BIỆT 23 - 92
LÔTÔ 61 - 67
LÓT 72 - 71
XIÊN 92-67-71

LÔ KÉP QBN 09/07

KéP NGON 66 - 33
SáT KéP 63 - 36

Độc Thủ 1 Lô