SOI CẦU QUANG TRI 09/04

ĐẶC BIỆT 40 - 65
LÔTÔ 23 - 03
LÓT 68 - 30
XIÊN 65-03-30

LÔ KÉP QTR 09/04

KéP NGON 00 - 44
SáT KéP 04 - 40

Độc Thủ 1 Lô