SOI CẦU QUANG TRI 09/07

ĐẶC BIỆT 95 - 45
LÔTÔ 46 - 28
LÓT 92 - 22
XIÊN 45-28-22

LÔ KÉP QTR 09/07

KéP NGON 88 - 66
SáT KéP 86 - 68

Độc Thủ 1 Lô