SOI CẦU QUANG TRI 13/04

ĐẶC BIỆT 59 - 05
LÔTÔ 85 - 33
LÓT 87 - 23
XIÊN 05-33-23

LÔ KÉP QTR 13/04

KéP NGON 66 - 88
SáT KéP 68 - 86

Độc Thủ 1 Lô