SOI CẦU SOC TRANG 06/03

ĐẶC BIỆT 56 - 81
LÔTÔ 11 - 93
LÓT 71 - 45
XIÊN 81-93-45

LÔ KÉP ST 06/03

KéP NGON 66 - 88
SáT KéP 68 - 86

Độc Thủ 1 Lô