SOI CẦU TAY NINH 20/06

ĐẶC BIỆT 72 - 30
LÔTÔ 58 - 41
LÓT 01 - 54
XIÊN 30-41-54

LÔ KÉP TN 20/06

KéP NGON 22 - 00
SáT KéP 20 - 02

Độc Thủ 1 Lô