SOI CẦU TAY NINH 09/04

ĐẶC BIỆT 40 - 63
LÔTÔ 73 - 69
LÓT 51 - 58
XIÊN 63-69-58

LÔ KÉP TN 09/04

KéP NGON 33 - 11
SáT KéP 31 - 13

Độc Thủ 1 Lô