SOI CẦU TAY NINH 09/07

ĐẶC BIỆT 93 - 75
LÔTÔ 80 - 77
LÓT 14 - 28
XIÊN 75-77-28

LÔ KÉP TN 09/07

KéP NGON 66 - 44
SáT KéP 64 - 46

Độc Thủ 1 Lô