SOI CẦU TAY NINH 10/07

ĐẶC BIỆT 24 - 23
LÔTÔ 16 - 13
LÓT 32 - 67
XIÊN 23-13-67

LÔ KÉP TN 10/07

KéP NGON 33 - 88
SáT KéP 38 - 83

Độc Thủ 1 Lô