SOI CẦU TAY NINH 11/04

ĐẶC BIỆT 32 - 77
LÔTÔ 36 - 30
LÓT 21 - 10
XIÊN 77-30-10

LÔ KÉP TN 11/04

KéP NGON 99 - 77
SáT KéP 97 - 79

Độc Thủ 1 Lô