SOI CẦU TAY NINH 11/07

ĐẶC BIỆT 00 - 47
LÔTÔ 31 - 95
LÓT 63 - 85
XIÊN 47-95-85

LÔ KÉP TN 11/07

KéP NGON 44 - 55
SáT KéP 45 - 54

Độc Thủ 1 Lô