SOI CẦU TAY NINH 12/04

ĐẶC BIỆT 56 - 19
LÔTÔ 82 - 47
LÓT 61 - 04
XIÊN 19-47-04

LÔ KÉP TN 12/04

KéP NGON 33 - 22
SáT KéP 32 - 23

Độc Thủ 1 Lô