SOI CẦU TAY NINH 14/05

ĐẶC BIỆT 63 - 99
LÔTÔ 50 - 05
LÓT 95 - 11
XIÊN 99-05-11

LÔ KÉP TN 14/05

KéP NGON 22 - 00
SáT KéP 20 - 02

Độc Thủ 1 Lô