SOI CẦU TAY NINH 16/05

ĐẶC BIỆT 51 - 50
LÔTÔ 08 - 12
LÓT 63 - 25
XIÊN 50-12-25

LÔ KÉP TN 16/05

KéP NGON 77 - 22
SáT KéP 72 - 27

Độc Thủ 1 Lô