SOI CẦU TRA VINH 10/04

ĐẶC BIỆT 84 - 59
LÔTÔ 45 - 44
LÓT 75 - 14
XIÊN 59-44-14

LÔ KÉP TV 10/04

KéP NGON 66 - 44
SáT KéP 64 - 46

Độc Thủ 1 Lô