SOI CẦU VINH LONG 17/05

ĐẶC BIỆT 95 - 28
LÔTÔ 98 - 97
LÓT 34 - 37
XIÊN 28-97-37

LÔ KÉP VL 17/05

KéP NGON 22 - 11
SáT KéP 21 - 12

Độc Thủ 1 Lô