SOI CẦU VUNG TAU 20/06

ĐẶC BIỆT 23 - 61
LÔTÔ 73 - 50
LÓT 68 - 48
XIÊN 61-50-48

LÔ KÉP VT 20/06

KéP NGON 33 - 11
SáT KéP 31 - 13

Độc Thủ 1 Lô