SOI CẦU VUNG TAU 23/04

ĐẶC BIỆT 54 - 36
LÔTÔ 20 - 22
LÓT 39 - 59
XIÊN 36-22-59

LÔ KÉP VT 23/04

KéP NGON 22 - 77
SáT KéP 27 - 72

Độc Thủ 1 Lô