Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
01 6 lần
63 5 lần
78 5 lần
10 4 lần
31 4 lần
17 4 lần
50 4 lần
58 3 lần
08 3 lần
23 3 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
01 9 lần
31 8 lần
78 8 lần
75 7 lần
17 7 lần
45 7 lần
23 6 lần
10 6 lần
63 6 lần
36 6 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
63 12 lần
14 11 lần
46 10 lần
78 10 lần
01 10 lần
15 10 lần
23 9 lần
17 9 lần
42 9 lần
36 9 lần
Ra liên tiếp trong 30 lần quay
15 11/09(1) 18/09(1) 25/09(1) 02/10(1)
78 25/12(1) 01/01(1) 08/01(1) 15/01(1)
41 31/07(1) 07/08(1) 14/08(1)
14 16/10(1) 23/10(1) 30/10(1)
34 24/07(1) 31/07(1) 07/08(2)
85 17/07(1) 24/07(1) 31/07(1)
46 16/10(1) 23/10(1) 30/10(2)
45 16/10(1) 23/10(1) 30/10(3)
84 11/12(1) 18/12(1) 25/12(1)
58 27/11(1) 04/12(1) 11/12(1)
Về ít nhất trong 30 ngày
Số lần về Ngày về gần nhất
61 103 ngày 18-12-2015
27 97 ngày 08-01-2016
88 91 ngày 18-09-2015
58 79 ngày 11-12-2015
74 79 ngày 01-01-2016
51 78 ngày 16-10-2015
66 78 ngày
70 74 ngày 13-11-2015
34 74 ngày 15-01-2016
25 73 ngày 30-10-2015

Đầu Đuôi XSGL Từ Chuyên Gia